01.03.2017

IRL 100 päeva

Isamaa ja Res Publica Liit
 
MAJANDUS JA RAHANDUS
 
IRLi põhilubadus valimistel: maksureform, mis vähendab oluliselt tööjõu maksukoormust. 2017. aastal saavad eelmisel aastal madalamat palka teeninud inimesed täiendava tulumaksu tagasimakse. Alates 2018. aastast on enamiku Eesti inimeste maksuvaba tulu 500 eurot. Selle tulemusena kasvavad madala ja keskmise palgaga töötavate inimeste sissetulekud ning suureneb meie ettevõtete ja majanduse konkurentsivõime.
 

Ettevõtlust toetavad maksumuudatused
. Bürokraatiavaba madalama maksumääraga ettevõtluskonto, mis teeb väikeettevõtluse mugavamaks ja lihtsamaks.
 

Ettevõtete madalam tulumaks regulaarselt jaotatavale kasumile, mis kasvatab Eesti konkurentsivõimet.

Täiendavad investeeringud

Strateegiliste investeeringute programm, mis toetab majanduskasvu ja mille rahastamiseks kasutatakse ka varasemate aastate ülejääki. 

 
Maksutõusude pidurdamine. Majutusasutuste käibemaksu tõusu ära jätmine ja diislikütuse aktsiisi tõusu ära jätmine 2018. aastal.


Riigi äriühingute juhtimise reform. Riigi äriühingute paremaks valitsemiseks loodi erasektori kompetentsi kaasav nimetamiskomitee, mida juhib Erkki Raasuke. Riigikogu liikmeid äriühingute nõukogudesse ei nimetata.

 
Uus riigieelarve, mis toetab majanduskasvu, julgeolekut ja tõstab Eesti inimeste heaolu.
_______________________
KAITSE JA JULGEOLEK
Kaitsekulud 2,2% SKP-st, selle näitajaga oleme Euroopas ja NATOs esirinnas. Ressurss suunatakse kaitseväe valmiduse tõstmisse, lahinguvõime suurendamisse ja iseseisva kaitsevõime tugevdamisse.
 
Kaitseinvesteeringute programm ja 60 miljonit eurot, mis suunatakse kaitsevõime tugevdamisse ja laskemoona soetamisse.
 
NATO heidutusmeetmete tugevdamine ja liitlaste kohaloleku tagamine.
Kaheaastane koostöölepe kaitsetööstusliiduga, millega kahekordistatakse kaitsetööstusettevõtetele mõeldud toetusi ning soodustatakse nii tootmist kui ka eksporti.
__________________
SOTSIAALKAITSE
 
Tõsteti lasterikka pere toetust 300 euroni kuus, mis tähendab, et 3 lapsega pere hakkab 1. juulist 2017 saama kokku 500 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, on lasterikka pere toetus 400 eurot ja näiteks 7 lapsega pere saab alates 1. juulist 2017 igakuiselt 1000 eurot.
 
Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteem muutub paindlikumaks eesmärgiga pakkuda vanematele erinevaid valikuvõimalusi, toetada vanemate osalust tööturul ja soodustada laste kasvatamise jagamist vanemate vahel.
 
Riikliku vanaduspensioni reform, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste arvu vähenemise, vanemaealiste arvu kasvu ja pikeneva elueaga ning pakub paindlikumat pensionile mineku iga.
____________
KESKKOND
 
Metsaseaduse muutmine, mis tagab Eesti metsade kaitse ja säästva majandamise.
 
Eesti kagupiiri puhastamine, millega luuakse eeldused piirivalverajatiste ning -tehnoloogiate plaanijärgseks projekteerimiseks ning kasutuselevõtuks 2018. aastal.
__________________________
RIIKLUS JA ÕIGUSKAITSE
 
Rohkem õigusi kodanikele
 
Vastu on võetud inimeste esmatasandi õigusnõustamise seadus;
Välja on töötatud ettepanekud mittesiduvate rahvaküsitluste ja rahvaalgatuste korraldamiseks;
Välja on töötatud kinnisvaraomanike õigusi kaitsev talumistasude seaduse eelnõu;
Välja on töötatud ettepanekud, kuidas kaitsta põhiseaduslikke õigusi otse põhiseaduse järelevalves.

Riigireform, säästlikum riigipidamine
Tööd on alustanud põhiseaduse ekspertiisi kogu;
Välja on töötatud ettepanekud presidendivalimiste süsteemi muutmiseks.
Haldusreformi läbiviimine tagab tugevamad ja jätkusuutlikumad omavalitsused.Õiglane karistuspoliitika
 
Vähem karistatavaid tegusid, paadunud kurjategijate karmim kohtlemine;
Algatatud on väärtegude arvu vähendamise reform;
Välja on töötatud alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendite plaan ja seaduseelnõu, et hoida neid vähem vangistuses;
Algatatud on seadus joobes juhtide liiklusest tõrjumiseks;
Välja on töötatud ettepanekud korduvkurjategijate ja välismaalastest õigusrikkujate kohtlemiseks;
Tööd on alustanud korruptsiooniennetuse nõukogu;
Seadusega on laiendatud võimalusi konfiskeerida kuritegelikku vara.Jõukust loov majandus, e-lahendused
 
Valitsusele on esitatud ettepanekud Eesti konkurentsivõime parandamiseks;
ELi eesistumise ja valitsuse õigusloome siht on: „vähem koormavat õigusloomet“;
Riigikogule on esitatud e-residentsuse toetamise seadus;
Algatatud on plaan vähendada üüriõiguse regulatsioone;
Algatatud on kava avardada haldusmenetluse e-võimalusi;
Ette on valmistatud digitaalse halduskohtumenetluse pilootprojekt.

 
Julgeolek

Ette on valmistatud ametnike taustakontrolli seaduse eelnõu, et tõrjuda riigile ohtlikke inimesi avalikust teenistusest;
Jätkub riigikaitseõiguse reform, et kogu riik tuleks vajaduse korral toime sõjalise ja sisejulgeoleku kriisi haldamisega.